Česká strojnická společnost, Novotného lávka 5, 116 68, Praha 1

Odborná sekce JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKAZápis

ze schůze OS JMO konané dne 21. listopadu 2006 v Praze


Přítomni: Antoš, Císař, Hošek, Chlup, Kršek, Lošťák, Melich, Mikš, Miler, Zicha

Omluveni: Petráň, Schovánek, Svačina


Úvodem zasedání předseda odborné sekce JMO Ing. Jiří Kršek v souvislosti s přípravou na V. sjezd ČSS informoval o historii voleb do ÚOS JMO v roce 1988. Doporučil návrh na obměnu představitelů OS JMO a tím i nových voleb.


1) Kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti OS JMO ČSS za uplynulé období

V součinnosti s prof. Mikšem, doc. Zichou a Ing. Hoškem bylo po stránce odborné i organizační zajištěno konání optického semináře „Aplikovaná optika a přesná mechanika“ a tím též schůze OS JMO dne 21. 11. 2006 v Centru technických informací a vzdělávání FS ČVUT v Praze.

2) Současná a další odborná činnost OS JMO ČSS

Doc. Miler informoval přítomné o konání konference s názvem International Congress on Optics and Optoelectronics v Praze 16.-20. dubna 2007.

Prof. Mikš informoval přítomné o konání konference s názvem Optical Metrology v Mnichově ve dnech 17.-21. června 2007 a také o připravované konferenci Společnosti pro vědeckou kinematografii AV ČR v roce 2007 v Praze.


3) Návrh a volba představitelů sekce JMO na další období

Byly provedeny volby na funkci předsedy, místopředsedy a tajemníka s těmito výsledky:


Volená funkce

Počet hlasů získaných jednotlivými kandidáty

Předseda

8 hlasů-Kršek, 1 hlas-Chlup

Místopředseda

6 hlasů-Zicha, 1 hlas-Hošek

Tajemník

6 hlasů Antoš, 2 hlasy Hošek


Sčítání hlasovacích lístků provedl RNDr. Chlup a informoval přítomné o výsledcích tajného hlasování na obsazení jednotlivých funkcí nového vedení OS JMO s mandátem na dobu 2 let tj. do 21. listopadu 2008 (předseda Ing. J. Kršek, místopředseda doc. Ing. Josef Zicha, CSc., tajemník Ing. M. Antoš, Ph.D.)


Dále byly zřízeny dvě odborné skupiny:4) Návrh a volba delegáta odborné sekce JMO na V. sjezd ČSS

Na V. sjezd ČSS byli delegováni Ing. J. Kršek a Ing. Jan Hošek, Ph.D.


5) Různé

Příští zasedání OS JMO se bude konat v roce 2007 u příležitosti konference Společnosti pro vědeckou kinematografii AV ČR-SAOM (sekce pro aplikovanou optiku a mikroskopii) v Praze v budově Prezidia AV ČR.


V Brně dne 19. prosince 2006Zapsal: Ing. Martin Antoš, Ph.D.

Souhlasí: Ing. Jiří Kršek