Česká společnost pro vědeckou kinematografii

OLYMPUS C&S, s.r.o. Praha
APLIKOVANÁ OPTIKA

A

MIKROSKOPIE 200724.9.2007

budova Akademie věd ČR

Národní tř.3, Praha 1
Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně

Audiovizuální centrum

Zemědělská 1, 613 00 Brno

Tel: 545135021

IČO: 00444804

Bankovní spojení: ČS a.s. Brno č.ú.: 1345452349 /0800

Česká společnost pro vědeckou kinematografii

OLYMPUS C&S, s.r.o. Praha

pořádají seminář na téma


APLIKOVANÁ OPTIKA A MIKROSKOPIE 2007


24.9.2007

budova Akademie věd ČR

sál č. 206

Národní tř.3, Praha 1


Organizační výbor: Prof. RNDr. A.Mikš, CSc. FSv ČVUT Praha

Ing. J.Novák, PhD. FSv ČVUT Praha

Ing. I.Lukeš, CSc. OLYMPUS C&S, s.r.o. Praha


Časový program semináře

Pondělí 24.9.2007 - Sál č. 206

8.00 - 9.00 – Registrace účastníků


09:00-09:45

Prof.RNDr.Antonín Mikš, CSc.

Zobrazovací techniky v mikroskopii


09:45-10:45

Ing. Ivo Lukeš, CSc., Ing. Karel Jiříkovský, OLYMPUS C&S

Nové laserové konfokální mikroskopy pro materiálový výzkum LEXT


10:45-11:15 – občerstvení


11:15-12:00

Ing.Vladimír Brand, Laboratory Imaging, s.r.o.

Uplatnění obrazové analýzy v konkrétních úlohách


12:00-12:30

Ing.Stanislav Němeček, Ph.D., Matex PM

Využití laserové konfokální mikroskopie v materiálových vědách


12:30-13:00

Ing.Jiří Ščučka, Ph.D., Ústav geoniky AV ČR

Optická fluorescenční mikroskopie pro laboratorní studium stavby geomateriálů a stavebních hmot


13:00-14:00 – polední přestávka


14:00-14:30

Ing.Tomáš Mužík, Matex PM

Laserem buzená optická emisní spektroskopie


14:30-15:00

RNDr.Jan Pala, Ph.D., MIKRO, s.r.o.

  1. Aplikace laditelného laseru v konfokální mikroskopii

  2. STED – Stimulated emission depletion mikroskopie na bázi konfokálního mikroskopu Leica SP5

  3. Endoskopický konfokální mikroskop


15:00-15:30

RNDr.Zdeněk Lošťák, Meopta Optika, s.r.o.

Rozvoj optiky ve firmě Meopta-Optika, s.r.o.


15:30-16:00

Doc.RNDr.František Weyda, CSc., Biologické centrum AV ČR, Entomologický ústav

Infračervená digitální fotografie v biologii


Z přednášek a příspěvků přednesených na semináři bude vydán sborník.Přihláška na seminář


APLIKOVANÁ OPTIKA A MIKROSKOPIE 2007


24.9.2007

budova Akademie věd ČR

Národní tř.3, Praha 1

Jméno, příjmení, titul _____________________________________________________


Název organizace, firmy ___________________________________________________


Adresa včetně PSČ _______________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


Telefon _____________________________ Fax ______________________________

E-mail ______________________________Datum: Podpis:Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě obratem na e-mailovou adresu konference (z důvodu zajištění dostatečného počtu sborníků semináře):optika_konf_2007@centrum.cz

Nebo poštou na adresu:


Prof.A.Mikš Tel: 02 24354948

Katedra fyziky Fax: 02 3333 3226

FSv ČVUT E-mail: miks@fsv.cvut.cz

Thákurova 7

166 29 Praha 6 – Dejvice